Sumem per protegir les persones.

Volem un model de poble inclusiu, on tots els projectes de vida es puguin realitzar des del respecte i l’equitat. Un municipalisme en lluita contra discriminacions, desigualtats i bretxes. Un futur on l’habitatge sigui un dret bàsic i l’especulació no hi tingui cabuda. Barris educadors amb els drets culturals al centre.

Les nostres propostes son:

MontgatPodem

Incrementar el parc d’habitatge públic destinat al lloguer, amb preus que no superin el 30% dels ingressos de les famílies.

Crear un registre municipal d’immobles i habitatges desocupats, incentivant als propietaris a col·locar-los en el mercat. Aplicar el dret de tanteig i retracte públic en favor de l’ajuntament en les subhastes, per tal d’incrementar el parc d’habitatge públic de lloguer.

Dedicar més sòl per fer habitatge públic. En aquest sentit, preveure el 40% per habitatge protegit, la meitat del qual, com a mínim, es destinarà específicament a règim de lloguer.

MontgatPodem

Promoure la residència i pisos assistits per a la gent gran de Montgat, amb gestió 100% pública per poder garantir preus assumibles.

Reduir les llistes d’espera del sistema d’atenció domiciliària (SAD) així com estudiar la viabilitat de la seva gestió pública.

Activar el Consell de la Gent Gran per a una participació real (adaptació a l’era digital i debat sobre necessitats a curt termini).

Fomentar la creació d’una xarxa comunitària per evitar la solitud no desitjada i com a element d’integració social de les persones.

Oferir activitats formatives de consum responsable en els programes educatius.

MontgatPodem

Millorar els serveis de sanitat pública al CAP Dr. Jardí, demanant la recuperació dels serveis d’urgències i ginecologia.

Implantar un programa de vigilància en equipaments i espais públics que poguessin generar riscos per a la salut. (Riscos derivats de l’entorn biològic, legionel·losis, plagues urbanes…)

Establir programes per a la prevenció de problemes de salut mental a les escoles, mitjançant la plaça de psicòloga municipal.

MontgatPodem

Impulsar un Consell de Joventut, que permeti fer suggeriments a l’ajuntament sobre propostes expressament relacionades amb el seu àmbit.

Promoure ajudes específiques per afavorir l’emancipació i l’accés de les persones joves a l’habitatge, incloent-hi ajudes al lloguer i la reserva d’habitatge social, protegit i públic.

Fomentar l’ocupació juvenil amb pactes locals d’ocupació, creant una borsa de treball específica.

Dinamitzar l’Espai Jove ampliant-lo a totes les edats i adaptant-lo a la diversitat funcional.

Crear una Assemblea Municipal pel Clima en què els i les joves tinguin un paper protagonista.

Obrir els equipaments educatius fora de l’horari lectiu, per a activitats esportives o de lleure.

MontgatPodem

Facilitar espais a l’aire lliure (platges i espais verds) per a la realització d’activitats esportives, garantint l’accessibilitat a persones amb diversitat funcional.

Subvencionar l’esport en els equipaments públics, per a evitar que cap infant pugui quedar exclòs per raó econòmica.

Promocionar la presència de dones en l’esport, així com del col·lectiu LGTBIQ+.

Elaborar un programa per erradicar la violència, les situacions d’assetjament, xenofòbia i racisme.

MontgatPodem

Eliminar la llista d’espera a l’Escola Bressol Els Mongatets, incorporant noves places públiques. Municipalització de la seva gestió, aplicant criteris de tarifació social amb un sistema de punts que afavoreixi aspectes d’inclusió social.

Continuar pressionant perquè la Generalitat posi en marxa, com més aviat millor, la construcció de l’escola pública Norai en l’espai acordat.

Assegurar el condicionament i modernització de les instal·lacions de l’escola Salvador Espriu.

Adequar els actuals plans de manteniment per uns específics per a cada centre escolar, acordant-los amb Direcció i AFA.
etllar perquè cap nen des dels 3 als 16 anys resident a Montgat, quedi sense escolaritzar.

Concedir ajuts econòmics per garantir la participació de tots/es en les activitats culturals, educatives, de lleure o esportives.
Impulsar una educació sexual completa, actualitzada i centrada en el consentiment tant per a adolescents com per a infants.

MontgatPodem

Promoure la creació d’un equipament cultural a Can Gel. (hotel d’entitats, ateneu, escola de música, arts escèniques…)

Recuperar el cicle de cinema a l’aire lliure, amb la projecció descentralitzada per diferents barris.

Organitzar una setmana cultural a Montgat per a donar a conèixer el poble i al mateix temps connectar els diferents barris entre si.
Recuperar la Fira de Nadal al Parc del Tramvia.

Oferir cursos d’adaptació i actualització a les noves tecnologies, des d’un punt de vista pràctic.

Adaptar les festes del poble a totes les edats i voluntats, amb la col·laboració de les diferents entitats locals.

MontgatPodem

Destinar el 15% del pressupost municipal a promoció social. (Actualment és el 13,5%)

Incrementar l’oferta actual d’habitatge públic per als col·lectius més vulnerables.

Reubicar de forma urgent les instal·lacions de Serveis Socials, per poder desenvolupar la seva tasca d’una manera digna per a les persones ateses.

Estabilitzar la plantilla de Serveis Socials, evitant la continua rotació de personal.

Recuperar la plaça de Psicòloga Municipal, eliminada en aquesta legislatura.

Incorporar la plaça de Coordinador/a de Serveis Socials amb titulació adient pel seu càrrec.

Impulsar unitats de mediació davant els desnonaments. Ajuda i assessorament per aconseguir el bo social.

Impulsar ajudes per a dotar d’internet i ordinadors a les famílies més vulnerables.

Exigir una gestió ràpida i eficaç dels processos vinculats a la Llei de Dependència.

MontgatPodem

Implementar un model policial local de proximitat estratègica i preventiva arrelat als barris, que defensi els drets civils i la convivència veïnal.

Adaptar l’actual plantilla de Policia Local a les necessitats reals del municipi, per poder atendre les demandes de la població.

Crear la figura d’agent cívic exclusivament per a fomentar conductes més cíviques en la via pública i evitar possibles conflictes veïnals.

Demanar a la policia local un mapa permanent de denúncies i atacs de caràcter masclista, LGTBl-fòbia o altres actes delictius, per a poder articular polítiques específiques de prevenció.

Analitzar i planificar, amb participació ciutadana, el sistema local de seguretat, per a dissenyar solucions a les necessitats de Montgat.