Sumem per guanyar vida

Volem un futur on protegir en comú la salut i la vida, on fer avançar la transformació urbana i la transició ecològica. Un municipalisme en defensa del clima, amb barris verds i biodiversitat, mobilitat saludable i col·lectiva, carrers i places on respirar aire net, conviure i exercir ciutadania.

Les nostres propostes son:

urbanisme_i_comunitat

Racionalitzar el projecte d’avanç de planejament de Mallorquines Nord, trobant l’equilibri entre habitatges, serveis i equipaments.

Instal·lar lavabos públics en zones de concentració ciutadana.

Garantir l’accessibilitat als equipaments públics tenint en compte la diversitat funcional.

Eliminar la segregació d’espais i les barreres arquitectòniques, garantint la il·luminació adequada en l’espai públic, amb perspectiva de gènere i accessibilitat universal.

Completar la pacificació de la Nil des del barri residencial Montgat a l’ajuntament.

Adaptar el reglament dels horts de Can Casanovas, posant en el centre a la gent gran. Canalitzar l’aigua de la mina, dotar d’un sistema de reg més sostenible i dignificar els serveis.

Estudiar la viabilitat de millorar l’accessibilitat del barri de Les Costes mitjançant opcions veritablement executables i assumibles.

Elaborar un pla de manteniment d’asfaltat, equilibrant les intervencions i finançat amb pressupost ordinari provinent de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Negociar amb les companyies de telefonia la millora de cobertura en tot el municipi.

Regular la retirada nocturna d’autobusos cap a cotxeres, per a evitar les molèsties que ocasionen.

Resoldre el perill que ocasiona la sortida de la B-20 en direcció platja.

MontgatPodem

Crear una xarxa de refugis climàtics en els diferents equipaments públics on poder resguardar-se dels episodis intensos de calor i fred.

Promoure l’estalvi, l’emmagatzematge i la reutilització que ajudin a controlar i minimitzar el consum i les pèrdues d’aigua.

Desplegar de la manera més accelerada possible els programes d’utilització d’aigua regenerada per a usos domèstics.

Promoure el consum responsable, potenciant circuits curts de comercialització I distribució.

MontgatPodem

Dotar tots els equipaments municipals amb plaques fotovoltaiques o d’altres tecnologies netes.

Renovar la flota municipal, cap a l’emissió zero, amb l’objectiu que sigui híbrid i elèctric en la seva integritat.

Fomentar l’ús d’aigua reutilitzada i regenerada en regs de parcs i neteja de carrers.

Incorporar com a criteri de compra pública d’energia la condició d’assegurar una procedència 100% renovable de l’energia subministrada, alhora que es garanteixi la qualitat i la fiabilitat del servei, a preus adequats.

Garantir que tothom pugui tenir accés a les fonts energètiques per a assegurar una confortabilitat i unes condicions objectives d’habitabilitat. La lluita contra la pobresa energètica ha de ser una prioritat.

Incrementar les ajudes a la rehabilitació d’edificis, davant el repte de complir amb la normativa europea sobre eficiència energètica.

Crear una comunitat energètica local de generació i distribució d’energia verda, econòmica i democràtica.

MontgatPodem

Implantar els camins segurs, perquè els escolars puguin accedir de manera sostenible i segura a les escoles i instituts.

Establir converses amb l’AMB per a la recuperació de l’autobús Les Costes – Badalona.

Regular l’ús, circulació i consigna en estacions per als patinets elèctrics.

Ordenar la massificació de trànsit al voltant de l’escola Hamelin en hores punta.

Estudiar la viabilitat d’un carril bici circular en el nostre municipi.

Controlar l’accés de vehicles als carrers compartits amb vianants, regulant-los amb pilons o lectors de matrícula, per evitar el pas quan no estigui permès.

Garantir que els parquímetres permetin els tres sistemes de pagament, (efectiu, targeta i aplicació).

Pressionar a Autopistes de l’Estat per ampliar la passarel·la entre Les Vilares i Turó del Mar, per a facilitar la comunicació entre aquests barris.

MontgatPodem

Revisar els planejaments urbanístics, per explorar les possibilitats de desclassificar sòls urbanitzables no delimitats i classificar-los com no urbanitzables amb valor forestal o agrícola a fi de preservar-los i impedir la seva destrucció.

Protegir i regenerar el litoral, salvaguardant les nostres platges des de la sostenibilitat, garantint tots els serveis, en cadascuna d’elles incloent els d’ajuda a la mobilitat reduïda.

Destinar recursos municipals per a projectes de conservació del medi natural municipal com, per exemple, la repoblació dels arbres que sigui imprescindible arrencar.

Recuperar l’accés, com a camí verd, al parc de Les Bateries pel polígon de Les Pedreres.

MontgatPodem

Impulsar l’estratègia d’economia circular per a reduir l’impacte dels residus.

Implementar models de recollida selectiva i reciclatge que permetin aconseguir els percentatges imposats per la Unió Europea, adaptats a cada barri i consensuats entre serveis tècnics i ciutadania.

Potenciar les polítiques educatives i de sensibilització en matèria de residus, posant l’èmfasi en les polítiques de prevenció i apostant per a crear la figura d’agent mediambiental a peu de carrer.

Implementar punts fixos de recollida d’oli usat en diferents llocs del municipi.

Utilitzar vaixelles i coberteries biodegradables o reutilitzables en totes les activitats municipals i implementar aquest ús com a criteri bàsic per a les entitats, quan la seva activitat rebi suport de l’ajuntament.

MontgatPodem

Crear campanyes de sensibilització sobre els drets dels animals, fomentant les adopcions i les acollides temporals, així com les obligacions derivades de la seva tinença.

Dotar a l’Ajuntament de mitjans tècnics i humans per a la interacció i recepció d’animals abandonats.

Incrementar les zones d’esbarjo de gossos existents en els diferents barris.

Dotar de més recursos a les protectores, les gestores de colònies felines i el voluntariat.