Sumem per guanyar en equitat

Volem un futur de poble referent en democràcia. Un municipalisme amb una política honesta i transparent, on la ciutadania exerceixi un paper decisori en les polítiques estructurals del municipi de manera activa i quotidiana, on es coprodueixin polítiques i es gestionin equipaments com a béns comuns.

Les nostres propostes son:

MontgatPodem

Exigir al Govern de l’Estat la reforma de l’IBI per a incloure una escala progressiva que faci més just aquest tribut. Mentrestant aplicar una política de bonificacions per a fer que l’impost de l’IBI sigui més equitatiu.

Aplicar un recàrrec a l’IBI dels habitatges buits per a incentivar el mercat del lloguer.

Revisar les excepcions i les bonificacions fiscals que permeten no pagar l’IBI a qui té la propietat de determinats immobles, qüestionablement exempts.

Aplicar la taxa de repartiment a les empreses d’ e-commerce.

Exigir a la Generalitat els pagaments dels deutes pendents per prestació de serveis i acords de cofinançament amb el nostre ajuntament.

MontgatPodem

Garantir que els pressupostos arribin al 5% del total anual.

Promoure, ampliar i diversificar els processos participatius i comunitaris. Dur a terme consultes ciutadanes davant projectes urbanístics i/o macroprojectes.

Obrir un procés participatiu per a determinar que voldríem establir en els plataformes marítimes on es trobaven “Lejías Conejo” i “Can Barrau”.

Obrir un procés participatiu per a definir un pla d’usos en el parc dels Bateries.

MontgatPodem

Aplicar codi de conducta als càrrecs públics, garantint l’aplicació de la Llei de Transparència.

Instaurar Audiència pública mensual, que formarà part del ROM (Reglament Orgànic Municipal), amb temps limitat abans de l’inici de cada Ple, responent a les qüestions per part de la persona responsable de cada àrea o regidoria, amb dret a rèplica de l’autor de cada pregunta.

Oferir rendició periòdica de comptes a la ciutadania mitjançant mecanismes digitals i convencionals.

Obrir un canal de comunicació permanent, directe i transparent per a recollir incidències del municipi.

Limitar les subvencions nominatives a circumstàncies especials i sobrevingudes. El foment i suport es vehicularà per la convocatòria pública per concurrència.

MontgatPodem

Definir estratègia que estudiï el cost de la municipalització dels serveis externalitzats i prestats per empreses privades, apostant per una empresa pública de gestió.

Exigir l’estricte compliment de l’actual contracte de Neteja i Recollida d’escombraries o aplicar les penalitzacions corresponents.

Adquirir el compromís públic de no tornar a licitar ni treure a concurs serveis públics que puguin ser prestats de manera directa.

Garantir l’exigència legal que qualsevol contractació pública compleixi els drets humans, ambientals i socials.

Apostar per un model de gestió pública de l’aigua, garantint el subministrament d’aigua potable de manera sostenible i incentivant la reducció del consum d’aigua domèstica.

Adherir-nos a la xarxa de municipis pels drets als serveis bancaris bàsics.

Promoure el desenvolupament de funcions del Jutjat de pau tal com preveu La Llei d’Eficiència Organitzativa, per garantir els objectius de proximitat de la llei: servei als ciutadans i ciutadanes, tant en matèria de procediments judicials com per facilitar- los l’accés al Registre Civil.

MontgatPodem

Protegir i preservar els teixits històrics, el patrimoni arqueològic, arquitectònic i industrial, el paisatge, les trames urbanes i els referents urbans que mantenen els vincles emocionals amb el territori.

Reivindicar la dignitat del primer túnel ferroviari a l’Espanya peninsular, millorant el seu estat i el del seu mirador, recuperant el seu valor històric i patrimonial.

Impulsar noves propostes de nomenclàtor en aquells espais públics que incompleixin la llei de memòria democràtica, prioritzant la incorporació de noms de dones.

Reivindicar la importància de mantenir viva la memòria de la lluita per la democràcia i els drets socials i nacionals mitjançant la identificació, la catalogació, la dignificació i la senyalització d’espais locals de memòria, parant especial atenció a la recuperació de la memòria del treball.